El disseny d’oficines ha evolucionat significativament en els últims anys, passant de simples espais funcionals a entorns que promouen la salut, el benestar i la productivitat dels empleats. Aquesta evolució no només afecta la satisfacció dels treballadors, sinó que també té un impacte directe en l’eficiència de l’empresa ( i això vol dir resultats mesurables econòmicament!!) . En aquest article, explorarem com el disseny d’oficines influeix en aquests tres aspectes clau i oferirem pautes pràctiques per a les empreses que desitgin mesurar i millorar aquests factors.

La Salut a l’Espai de Treball

La salut física i mental dels empleats és fonamental per a qualsevol empresa. Un bon disseny d’oficines pot contribuir significativament a mantenir i millorar la salut dels treballadors. Alguns dels elements clau a considerar inclouen:

 1. Il·luminació natural : Les oficines ben il·luminades amb llum natural redueixen la fatiga ocular i milloren l’ànim dels empleats. Les finestres grans i els espais oberts permeten l’entrada de llum natural, cosa que també redueix la necessitat d’il·luminació artificial.
 2. Ergonomia : Mobiliari ergonòmic com cadires ajustables, taules a l’altura adequada i suports per a pantalles poden prevenir problemes de salut com el mal d’esquena i el síndrome del túnel carpià.
 3. Qualitat de l’aire : Un bon sistema de ventilació i l’ús de plantes d’interior poden millorar la qualitat de l’aire, reduint així problemes respiratoris i al·lèrgies.

 

Benestar i Comoditat

El benestar dels empleats no es limita només a la salut física; també inclou la salut mental i emocional. Un entorn de treball ben dissenyat pot contribuir a un major benestar mitjançant:

 1. Espais de descans : Àrees dedicades al descans i la desconnexió, com zones de relax o cafeteries, permeten als empleats desconnectar i recuperar-se durant la jornada laboral.
 2. Disseny biòfilic : La incorporació d’elements naturals com plantes, aigua i materials naturals pot reduir l’estrès i augmentar la sensació de benestar.
 3. Flexibilitat i personalització : Permetre als empleats personalitzar els seus espais de treball i oferir opcions de treball flexible pot augmentar la satisfacció i el benestar.

 

Productivitat

Un bon disseny d’oficines no només millora la salut i el benestar dels empleats, sinó que també pot augmentar la productivitat. Alguns factors que influeixen en la productivitat inclouen:

 1. Distribució de l’espai : Espais ben organitzats que fomenten la col·laboració i la comunicació eficient poden augmentar la productivitat. Això inclou àrees comunes per a reunions informals i espais privats per a treball concentrat.
 2. Tecnologia adequada : Equips tecnològics moderns, així com una connexió a Internet ràpida i fiable, són essencials per a una alta productivitat.
 3. Ambient de treball positiu : Un entorn de treball que promou la cultura d’empresa positiva i el reconeixement dels èxits pot motivar els empleats a treballar amb més eficiència.

 

Pautes per mesurar la salut, el benestar i la productivitat

Per avaluar l’impacte del disseny d’oficines en aquests tres factors, les empreses poden utilitzar diverses eines i mètodes:

 1. Enquestes de satisfacció dels empleats : Realitzar enquestes periòdiques per recollir opinions sobre l’espai de treball i identificar àrees de millora.
 2. Indicadors de salut : Mesurar l’absentisme, les visites mèdiques i altres indicadors de salut pot proporcionar una idea clara de com el disseny de l’oficina està afectant la salut dels empleats.
 3. Anàlisi de la productivitat : Utilitzar mètriques de productivitat com el rendiment per empleat, el temps de resposta i la qualitat del treball per avaluar l’eficàcia de l’espai de treball.

 

Impacte en l’eficiència empresarial

La relació entre els empleats i l’espai de treball és crucial per a l’eficiència final de l’empresa. Un disseny d’oficines que promogui la salut, el benestar i la productivitat no només beneficia els treballadors, sinó que també té avantatges empresarials clars:

 1. Reducció de costos : Millorar la salut dels empleats pot reduir els costos relacionats amb l’absentisme i la baixa per malaltia.
 2. Retenció de talent : Un entorn de treball atractiu i saludable pot ajudar a retenir el talent i reduir la rotació de personal.
 3. Millora de la reputació : Les empreses que prioritzen el benestar dels seus empleats sovint gaudeixen d’una millor reputació, cosa que pot atraure nous clients i socis comercials.

 

 

 

Foto de Austin Distel en Unsplash
 
Com el disseny d’oficines pot millorar la salut, el benestar i la productivitat dels empleats
Comparteix: