L’ entrada en vigor de la Llei de Segona Oportunitat ha significat un revulsiu per poder optar a la dació en pagament que és una fórmula que serveix per fer front al pagament dels deutes amb l’habitatge, sobretot quan es tracta de falta de pagaments de l’hipoteca.

En els últims anys, i cada dia, milers de famílies es pregunten què han de fer si no poden pagar la hipoteca. La dació en pagament pot ser una alternativa.

Té avantatges i inconvenients, i el el banc tindrà l’última paraula sobre si se’ns concedeix o no.

la dació en pagament

Avantatges de la dació en pagament

L’ avantatge més clar és que una vegada que lliures el teu habitatge al banc, el teu deute queda cancel·lat. De fet la casa era la garantia com a pagament del deute que tenies amb el banc.

A més, a vegades algunes famílies han pogut arribar a un acord amb el banc i mantenir un lloguer social.

Desavantatges de la dació en pagament

El gran desavantatge de liquidar la hipoteca d’aquesta manera, és que pot ser que amb la casa no sigui suficient per compensar tots els interessos.

D’altra banda per a aquells que s’acullin a la dació en pagament serà molt complicada la concessió de préstecs a nivell personal o una nova hipoteca en el futur ja que els bancs veurien més risc.

Requisits

Són els següents:

  • Hipoteca sense avalador. Si el té, aquest serà qui garanteixi el préstecs amb els seus ingressos i propietats.
  • Ha de tractar-se d’una família en la qual cap dels seus membres estigui treballant ni tinguin cap bé patrimonial.
  • El banc ha d’estar adherit al Codi de Bones Pràctiques Bancàries.
  • Valor de l’ habitatge inferior als 200.000 €.
  • Només es concedirà la dació en pagament si la casa és l’única propietat que té la família.
  • Que la casa no tingui altres deutes com un crèdit pendent amb l’ aval de la pròpia casa

 

Font :

Traducció article / YaEncontré   Dación en Pago

La dació en pagament
Comparteix:
Etiquetat a: