Afrontar una decisió tant important com adquirir un habitatge requereix de planificació, cap fred,un bloc i bolígraf així com una calculadora. Les despeses en la compra d’una vivenda no són fàcils de calcular. I és que la hipoteca no és l’única gran despesa que comporta la compra d’un habitatge. Hi ha moltes despeses, i sobretot impostos, que s’han d’afrontar per convertir-se en propietari.

Per començar, és important saber que no podem afrontar l’ adquisició d’una vivenda sense tenir uns petits estalvis, ja que hi ha unes despeses que probablement no podrem finançar. Per exemple, la taxació, el notari, els impostos, etc…  De forma totalment orientativa, es pot considerar que seria convenient tenir un 10% del preu de l’habitatge preparat per fer front a aquestes despeses.

Totes són despeses obligatòries que apareixen en aquest procés de compravenda d’un habitatge. I atenció, no oblidem que pot haver-hi variacions segons comprem una vivenda nova o usada. 

 

A  Compravenda, despeses associades

A 1  El Notari

La compra de l’habitatge s’ha de fer en escriptura pública, de manera que sempre intervé un notari en aquesta operació. La despesa que suposa aquest tràmit depèn de el nombre de còpies de l’escriptura i de la quantia de l’operació. Els honoraris dels notaris són uns imports regulats i en principi tots cobren el mateix pels mateixos serveis. 

Per exemple, l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda, té uns preus entre 600 i 1.000 euros, depenent del preu de l’immoble. La part compradora pot triar el notari per realitzar l’escriptura de compravenda, el document imprescindible per inscriure l’habitatge en el Registre Públic de la Propietat. 

A 2  El Registre de la Propietat

Un cop s’ha produït la signatura, l’escriptura pública de compra de l’habitatge ha d’estar donada d’alta en el Registre de la Propietat corresponent (localitzats en capitals i ciutats importants). El cost d’aquesta inscripció varia en funció del preu de la casa, però per a un habitatge de 200.000 € serien uns 170 € sumant el seient i la nota d’afecció fiscal.

 

A 3   Els impostos vinculats a l’operació

La cosa varia si la vivenda és nova o de segona mà. I també, obviament, del preu. 

A 3 a ) Vivenda nova: 

  • Haurem d’abonar al venedor l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), del 10% al 2020, sobre el valor declarat de l’habitatge a l’escriptura. En el cas de Canàries s’abonarà l’impost general indirecte canari (IGIC) ia Ceuta i Melilla l’Impost sobre la producció, els serveis i la importació (IPSI). En el cas d’un habitatge públic l’IVA pot ser de el 4%, però pot tenir variacions segons situació i tipologia.

 

  • També, com a compradors haurem de pagar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) que serà el 0,5%, sobre el valor declarat, o el tipus de gravamen que hagi establert la comunitat autònoma en què es trobi l’habitatge .Per pagar, es fa de forma autoliquidada en un imprès oficial i es procedeix a ingressar-ho en un compte de l’Administració Tributària a través d’una entitat bancària 

 

A 3 b ) Vivenda de 2ª mà:

En aquest cas, l‘impost sobre les transmissions patrimonials (ITP) és el tribut més important. S’abona a la Comunitat Autònoma en la qual es trobi l’habitatge. També es paga mitjançant autoliquidació del seu import en un imprès oficial i el seu ingrés en un compte de l’Administració Tributària a través d’alguna de les entitats bancàries col·laboradores. 

L’import sol estar entre el 6% i el 10% i depén del que hagi establert cada comunitat autònoma. 

 

Important: Hi ha un termini de 30 dies des de la signatura de l’escriptura de compravenda de la casa per liquidar aquests impostos.

 

A 4 ) Gestoria

No és obligatori però és realment útil. S’ encarrega de tramitar la liquidació dels impostos..vaja, de la burocràcia. No tenen tarifes fixes. Cost aproximat 300 euros.

 

B  La Hipoteca, despeses associades

Amb la nova llei hipotecària, de Juny de 2019, les coses han canviat.

El comprador només ha de pagar la taxació de l’habitatge quan es demana la hipoteca perquè posi en valor la propietat i el banc sàpiga quin percentatge de finançament li pot concedir. Actualment el percentatge és al voltant del 80% del preu de compra o del valor de taxació, encara que alguns bancs arriben 90-100% del preu de compra. 

Aquest 2020, la taxació suposa un cost d’entre 250 i 600 euros, depenent de l’empresa que realitzi la taxació, el tipus d’immoble i la seva valoració.

La taxació tenen una vigència de 6 mesos des de la data d’emissió

A més, has de sumar el cost de la comissió d’obertura de la hipoteca en on s’inclouen totes les despeses de formalització, estudi i gestió de la hipoteca.

 

Important!! La resta de les despeses de la hipoteca (notaria, registre, IAJD i gestoria) corresponen al banc.

Les despeses en la compra d’una vivenda

Imagen: Registradores.org

Fonts:

https://www.fotocasa.es/blo g/compraventa/que-gastos-tiene-la-co mpra-de-una-vivienda/

http://registrad ores.org/blog/que-impuestos-hay-que-pagar-al-com prar-una-vivienda/

https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2 017/09/20/748073-los-gastos-e-impuestos-que-debes-afrontar-al-comprar-una-vivienda-tras-lo s-cambios-mas

https://www.ennaranja.com/hipotecas/todos-los-gastos -que-tendras-que-asumir-al-comprar- una-vivienda/

https://www.coinc.es/blog/noticia/que-gastos-tiene-comprar-una-vivienda-d e-segunda-mano

 

Redacció, adaptació i traducció: Jordi Sabater

Les despeses en la compra d’una vivenda
Comparteix:
Etiquetat a: