Les necessitats al llarg de la vida de les persones canvien en molts aspectes. A nivell d’habitatge, també encara que no siguin canvis molt frequents. Més fills, o fills que marxen, o teletreball, o un divorci o nou matrimoni. A vegades l’habitatge deixa de ser l’ideal i es tenen noves necessitats. I pot passar que hi hagi altra gent que visqui circumstàncies similars, però de forma oposada. En aquest cas, no seria més senzill intercanviar les cases que intentar vendre el propi habitatge mentre s’organitza una logística complexa i se’n compra un altre?

Aquest intercanvi existeix com a figura jurídica i s’anomena permuta immobiliària. Està regulada per llei en els articles 1538 i següents del Codi Civil. I es diu: “La permuta és un contracte pel qual cadascun dels contractants s’obliga a donar una cosa per rebre’n una altra”. I es poden intercanviar bens immobles però també bens mobles (cotxes, per exemple) 

 

Quins avantatges té la permuta immobiliària?

Bàsicament dos: 

  1. Pel cas dels que busquen un habitatge adaptat a les seves noves necessitats.
  2. I també en el cas dels que tenen dificultats per afrontar el pagament de la hipoteca o bé necessiten una mica de liquiditat i estan disposats a canviar el seu habitatge per un altre de menys valor.

En els dos casos s’elimina la necessitat de realitzar dues operacions de compra/venda 

 

Com es fa?

Per començar, sol ser normal que els dos habitatges no tinguin el mateix valor. En aquests casos se sol compensar la diferència econòmicament. 

El valor dels immobles a tenir en compte per això ha de ser, com a mínim, el que apareix al cadastre encara que el més convenient és establir un valor de mercat, comptant amb un assessorament professional o amb una taxació.

Un cop establerta la quantitat i acordat l’intercanvi, la permuta es formalitza en escriptura davant de notari de forma similar a les habituals compra/vendes i allà es lliuren les respectives claus i la diferència econòmica si hi és.

 

I si hi ha una hipoteca?

El mateix que ens els casos que es compra un habitatge que té una hipoteca: cancel.lació o subrogació o hipoteca nova. La majoria dels casos són subrogacions. 

 

I quins impostos graven aquesta operació? 

Tres impostos:

  1. Impost de Transmissions i Actes Jurídics Documentats, que l’ha de satisfer cadascuna de les parts i està subjecte a la legislació autonòmica.
  2. L’Increment del Valor de Béns de Naturalesa Urbana, conegut popularment com a plusvàlua, que grava el benefici obtingut per l’habitatge pel pas del temps des que la data d’adquisició (ull! que en l’actualitat aquest impost està en plena transformació)
  3. L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en què es declararà el guany o la pèrdua patrimonial arrel de l’operació. 

 

Si ens interessa, com trobem aquest tipus d’immobles? 

Al ser una opció poc utilitzada, i realment no és fàcil trobar l’immoble i el comprador/venedor que es complementi perfectament, cal anar sempre de la mà d’una empresa immobiliària que pot ajudar en tot el procés.

 

 

Altres articles de tendències

 

Fonts:

https://www.fotocasa.es/fo tocasa-life/compraventa/la-permuta-inmobiliaria-entre-particulares-la-formula-para-comprar-una-casa-gratis

https://www.eldiario.es/consumoclaro/derechos-del-consumidor/permuta-inmobiliaria-ventajas-riesgos-mercado-alza_1_7312314.html

https://blog.haaya.es/permuta-inmmobiliaria-que-es-y- como-funciona/

Què és la permuta immobiliària
Comparteix:
Etiquetat a: