La vivenda sostenible no és el futur. És el present, sobretot si volem construir un món més ecològic, equilibrat, habitable i que minimitzi el dany al medi ambient. Per aconseguir això, o acostar-s’hi, és imprescindible que hi hagi canvis profunds enla forma de construir. No és una alternativa. És una obligació

I és que segons les estadístiques actualitzades de les Nacions Unides les llars consumeixen prop d’un terç de l’energia mundial i per tant contribueixen clarament a les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Què és la vivenda sostenible

Una vivenda sostenible és aquella que intenta minimitzar al màxim l’impacte de la seva construcció sobre el medi ambient i té com objectiu reduir el consum energètic aprofitant els recursos de l’entorn i fomentant al màxim el reciclatge.

Una de les coses importants a destacar és que una vivenda sostenible cuida tot, absolutament tot el procés de construcció. I és per això que és important introduïr també el concepte d’arquitectura sostenible.

I què entenem per arquitectura sostenible??

Es defineix l’arquitectura sostenible com aquella que té com a prioritat la minimització de l’impacte que tindrà l’edifici al llarg de tot el seu cicle de vida des de la construcció passant pel seu ús i acabant amb el seu enderroc.

Es tenen en compte els recursos, els materials que s’utilitzen des de l’inici així com tot el que els ocupants de les llars consumiran, és a dir els subministraments. Finalment també es té en compte tots els residus que es podran generar quan l’edifici es tira a terra

Com hem dit abans l’objectiu és reduir l’impacte ambiental i cercar la màxima eficiència energètica. Però sense oblidar que hi ha persones que hi viuran i que han de tenir uns nivells de confort i de salut adequats.

 

Característiques d’una vivenda sostenible

La ubicació.

Tant la ubicació com l’orientació han de treure el màxim profit de l’entorn, amb l’objectiu de reduir la demanda d’energia.

En aquest sentit, encara que no sigui una característica inherent a la pròpia llar, les vivendes sostenibles tenen serveis bàsics a prop.  Es persegueix que els usuaris es puguin moure a peu o bé amb bicicleta .  Aquestes ubicacions solen disposar d’espais on el vianant té prioritat sobre el vehicle i sol haver-hi transport públic a prop. 

Els materials de construcció.  

Les vivendes sostenibles utilitzen materials naturals que no perjudiquen el medi ambient, materials amb un baix cost energètic . També hi ha una alta utilització de materials reciclats o reutilitzats. 

La selecció dels materials és molt important. De fet, la petjada de carboni d’una vivenda sostenible es pot reduir clarament amb una correcta selecció dels materials .

Els materials utilitzats per construir una vivenda sostenible solen tenir la seva declaració ambiental de producte. És un document que inclou una anàlisi detallada del cicle de vida d’aquest material.  Això permet seleccionar aquells què demostren un impacte reduït sobre el medi ambient.

Fonts d’energia renovables i netes.

La vivenda sostenible utilitza sempre fonts d’energia renovables, energia solar, biomassa i energia geotèrmica.

En aquest aspecte les vivendes sostenibles arriben a aconseguir una reducció del consum energètic entre el 50 i el 70% .  

Malauradament les últimes xifres indiquen que el consum domèstic i comercial d’energia, a nivell general/mundial, segueix creixent.

 

Aïllament i ventilació

L’ aïllament també és un punt rellevant. Les cases sostenibles solen estar construïdes amb materials que ofereixen un bon aïllament .  Un aïllament que evita el desperdici de l’energia utilitzada per calentar una vivenda. i que també evita que hi hagi filtracions d’aire provinents de l’exterior

Encara que sembli contradictori, s’ha de tenir en compte què les vivendes sostenibles han de tenir també un bon sistema de ventilació

 

Habitabilitat de la vivenda   

És un element clau. S’han d’instalar electrodomèstics eficients, classificats amb la màxima puntuació de l’etiqueta energètica ja que l’estalvi és molt rellevant. I una iluminació de baix consum 

 

La sostenibilitat i el valor de la vivenda

Tots els estudis són molt clars. Des d’un punt de vista econòmic les vivendes sostenibles tenen un valor de tassació com a mínim un 5% superior . Això implica poder vendre més car i també poder demanar un lloguer més alt.

Ah…Sabeu on és la vivenda més sostenible d’Europa ?? A Barcelona. La voleu conèixer. Feu click aquí

 

Futur. Sostenibilitat i vivenda. Cap on anem?

La coneguda Agenda 2030 també inclou temes relacionats amb l’habitatge. De fet, tota l’Agenda 2030 té la sostenibilitat com a guia i objectiu genèric final.

Però no es pot obviar que els darrers mesos els aconteixements geopolítics han portat a replantejaments a nivell energètic que influiran, per bé o per mal, en el conjunt de la societat i molt en concret en l’ús d’un o altre tipus d’energia.

 

 

 

Altres articles del blog relacionats amb l’ ecologia

 

Fonts:

https://www.realia.es/vivienda-sostenible 

https://www.certificadosenergeticos.com/10-aspectos-fundamentales-diferencian-vivienda-sostenible-i

https://www.bbva.com/es/co/como-identificar-una-vivienda-sostenible-y-sus-ventajas/

 

 

Què és la vivenda sostenible i quines són les seves característiques
Comparteix:
Etiquetat a: