Que la vivenda sostenible és el futur no ho discuteix ningú. Si volem un món millor, més ecològic i que no danyi ni el medi ambient ni a la nostra salut, l’habitatge sostenible ja no és una alternativa. I, per ser actuals, no és en absolut incompatible amb totes les consequències de la pandèmia.

Segons les Nacions Unides, les llars consumeixen el 29% de l’energia mundial i, en conseqüència, contribueixen a el 21% de les emissions de CO2 resultants. Per tant, habitatge sostenible sí o sí. Present i futur immediat. No és una alternativa. 

Vivenda sostenible. Beneficis

Comencem pel principi. El disseny de l’edifici. L’arquitectura sostenible. Què és ?

Es defineix a l’arquitectura sostenible com aquella que té en compte l’impacte que tindrà l’edifici durant tot el seu cicle de vida: disseny i construcció efectiva, ús com a habitatge i enderroc final per la raó que sigui.

Considera els recursos que utilitzarà, els consums dels propis usuaris i, finalment, què passarà amb els residus que generarà l’edifici en el moment que s’enderroqui. 

Objectiu: reduir aquests impactes ambientals i assumir criteris d’implementació de l’eficiència energètica en el seu disseny i construcció. 

Com certificar-ho ? Existeix la BREEAM. Totes les edificacions sostenibles espanyoles són certificades pel mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), que segons la pròpia web de BREEAM a Espanya, avalua impactes en 10 categories (Gestió, Salut i benestar, Energia, Transport, Aigua, Materials, Residus, Ús ecològic de terra, Contaminació, Innovació).

Com diuen a la seva web:

BREEAM® fomenta una construcció més sostenible que repercuteix en beneficis econòmics, ambientals i socials per a totes les persones vinculades a la vida d’un edifici (inquilins, usuaris, promotors, propietaris, gestors, etc.) a el temps que trasllada la Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa a la societat i als el mercat de forma inequívoca i fàcilment perceptible.

Fonts d’energia renovables i estalvi d’ energia

L’habitatge sostenible utilitza fonts d’energia renovables. Es poden instal·lar dispositius com plaques solars, a més de l’energia solar tèrmica (per a calefacció, aigua calenta sanitària i aire condicionat), biomassa o la geotèrmica.

Aquest edifici sostenible  suposa estalvis pels seus usuaris:

  • reducció del consum energètic entre un 50-70%,
  • consum d’aigua fins a un 40% menor,
  • despeses de funcionament i manteniment entre un 7-8% menors.

A destacar que les cases sostenibles solen estar construïdes amb materials que ofereixen un bon aïllament, amb tots els beneficis que això comporta a nivell de despesa energètica.

Però, tot i que s’ha promogut l’augment de l’eficiència energètica el consum domèstic i comercial d’energia és la segona àrea d’ús d’energia que més ràpidament ha crescut, després del transport. Per tant hi ha molt camí a fer.

vivenda sostenible beneficis

Agenda 2030 de les Nacions Unides i sostenibilitat a la vivenda

Entre les fites establertes per les Nacions Unides en aquesta matèria està que d’aquí a 2030 es vol:

  • augmentar la urbanització inclusiva i sostenible
  • incrementar la capacitat per a la planificació dels assentaments humans
  • i millorar la gestió participativa, integrada i sostenible d’aquests assentaments a tots els països.

L’ONU reconeix millores en els darrers anys: bàsicament per l’augment en l’ús de fonts d’energia com la hidroelèctrica, la solar i l’eòlica, i per la disminució de la proporció d’energia utilitzada per unitat de PIB també està disminuint.

Però ja ho deiem abans, queda molt camí per recórrer.

 

Fonts:

http://www.breea m.es/certifica/por-que-certificar-con-breeam

https://www.yaencontre. com/noticias/sostenibilidad/benefici os-la-vivienda-sostenible/

https://www.sostenibilidad.com/vida-so stenible/como-hacer-de-tu-piso-una-casa-sostenible/ 

https://www.yaencontre.com/noticias/vivienda/la-casa-sostenible-ejempl os-de-arquitectura-comprometida/

Font imatge:

https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/como-hacer-de-tu-piso-una-casa-sostenible/

Vivenda sostenible. Els seus beneficis.
Comparteix:
Etiquetat a: