L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) constitueix una de les principals fonts d’ingressos per als municipis a Catalunya i és un aspecte essencial a considerar per qualsevol propietari d’immobles. Aquest impost anual s’aplica a la propietat de qualsevol tipus d’immoble, ja sigui habitatge, local comercial o terreny. 

A continuació, explorarem en detall què és l’IBI, com es calcula, qui ha de pagar-lo i altres aspectes que us poden interessar:

Què és l’Impost sobre Béns Immobles?

L’IBI és un impost directe que grava la propietat de béns immobles situats en un determinat municipi. Aquest impost és de caràcter municipal i, per tant, la seva gestió corre a càrrec de l’ajuntament corresponent. 

Cada ajuntament pot establir, dins d’uns límits legals, les tarifes aplicables, la qual cosa pot resultar en diferències significatives d’un municipi a un altre.

Càlcul de l’IBI

El càlcul de l’IBI es basa en el valor cadastral de l’immoble, que és determinat pel Cadastre. Aquest valor cadastral és una valoració administrativa que es suposa reflecteix el valor real de mercat de la propietat, encara que freqüentment és menor. El valor cadastral d’un immoble es compon del valor del sòl i de les construccions que en ell es troben.

Per calcular l’import de l’IBI, s’aplica un tipus d’imposició, establert per l’ajuntament, al valor cadastral. Aquest tipus d’imposició generalment varia entre el 0,4% i l’1,1% del valor cadastral, depenent del municipi.

Qui ha de pagar l’IBI?

El responsable del pagament de l’IBI és el propietari de l’immoble a data 1 de gener de l’any en curs. Això significa que, si venes o compres una propietat durant l’any, l’IBI d’aquest any el haurà de pagar qui era propietari quan l’any va començar. 

Exempcions i bonificacions

Existeixen diverses exempcions i bonificacions aplicables a l’IBI que poden reduir significativament l’import a pagar. Per exemple, existeixen exempcions per a propietats d’entitats sense ànim de lucre, immobles catalogats com a béns d’interès cultural i per a propietats rurals utilitzades per a activitats agrícoles. A més, molts municipis ofereixen bonificacions per diverses circumstàncies, com la instal·lació de sistemes d’energia solar o per ser família nombrosa.

Gestió de l’IBI

El pagament de l’IBI es realitza normalment a través de rebuts emesos per l’ajuntament i sol ser cobrat una vegada a l’any. Molts ajuntaments ofereixen la possibilitat de fraccionar el pagament o de domiciliar-lo per facilitar la seva gestió. A més, és crucial revisar els rebuts de l’IBI per assegurar-se que tots els dades són correctes i que les exempcions i bonificacions aplicables han estat degudament aplicades.

Impacte de l’IBI en la compra-venda de propietats

L’IBI juga un paper important en el mercat immobiliari, no només per l’impacte econòmic directe, sinó també com a indicador del valor cadastral de l’immoble, que pot influir en la percepció del valor de mercat de la propietat. Un IBI elevat pot ser un factor dissuasori per a potencials compradors, mentre que un IBI baix pot fer una propietat més atractiva.

 

 

Infografia sobre l’ Impost de Bens Immobles

Guia completa sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a Catalunya
Comparteix:
Etiquetat a: